وطن سیاسی یا وطن زبانی؟

این یادداشت باری در گروه تلگرامی «وطن فارسی» منتشر شد و انگیزۀ نگارش آن، بحث‌هایی بود که دربارۀ تعبیر «ایران

از کارهای طراحی ساره کاظمی

ساره از کودکی استعداد نقاشی داشت، چیزی که من هیچ‌گاه نداشتم. یک بار معلم از او پرسیده بود «نقاشی‌هایت را