جستجوی کلمات، تنظیمات و گزینه‌های جستجو ، جستجو بر حسب فرمت متن، جستجو و جایگزینی بر حسب استایل‌ها، ذخیره کردن جستجو و جایگزینی‌ها،  بعضی ترفندهای خاص.