ویرایش

مقاله‌ای دربارهٔ ویراستاری، ضرورت‌ها و مقتضیات آن.

ویرایش کتاب‌های دکتر شریعتی

در چند سال گذشته بخش عمده‌ای از کار ویراستاری‌ام، ویرایش بعضی کتاب‌های دکتر شریعتی برای چاپ‌های تازه بوده است. این