قند پارسی ۹

کعبه و حج، در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.