در پهنه‌ای ز شعر و شکوفه

این نوشته نقدی است بر کتاب «لحظه‌های طلوع» شاعر معاصر افغانستان شادروان سعادتملوک تابش. این نقد در سال ۱۳۷۱ در کتاب «شانه‌های زخمی پامیر» به کوشش محمدحسین جعفریان چاپ شد.