با دوستانمان دوستی کنیم

گفتگو با خبرگزاری فارس دربارۀ ماجرای ستایش قریشی فارس: در قضیه ستایش به نظر می‌رسد که برخی گروه‌های معاند، ایران