قند پارسی ۱۴

شعر «راز رشید» حسن حسینی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.

این آتش بی‌رنگ

این نوشته نقد و نظری است بر کتاب «بیدل، سپهری و سبک هندی» از شادروان حسن حسینی.

حسن حسینی و بیدل

تهمید شادروان حسن حسینی شاعری بود جامع‌الاطراف و صاحب فعالیتها و آثاری در زمینه‌های گوناگونِ سرایش و نگارش‌. یکی از