قند پارسی ۱۲

قصیدهٔ «ایوان مداین» خاقانی در برنامهٔ قند پارسی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات