استفاده از تورفتگی در جای‌های مختلف متن. تورفتگی منفی اول و آخر پاراگراف، ستون‌بندی با تب، استفادۀ‌ توأم از تورفتگی‌ها و ستون‌بندی با تب.

IRT 150,000

قیمت به ریال است