پهلوان ۱۳۹۰

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی   پهلوانان شهر جادوییم‌، گام بر آهن مذاب زدیم‌ لرزه بر جان کوه افکندیم‌، بند