با دوستانمان دوستی کنیم

گفتگو با خبرگزاری فارس دربارۀ ماجرای ستایش قریشی فارس: در قضیه ستایش به نظر می‌رسد که برخی گروه‌های معاند، ایران

امروز با بیدل، اسیر الفت

گرفتار دو عالم رنگم از بی‌رحمی نازت اسیر الفت خود کن، اگر می‌خواهی آزادم «رنگ»‌ در اینجا یعنی تعلقات و