ادارۀ اتباع و رویکردی نوین

در حاشیۀ «نخستین نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های هنری و علمی دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس و خدمات جمهوری اسلامی ایران»

ستارۀ احمد

امشب مگر چه ولوله‌ در آسمان شده است؟ این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است