غدیر

شعر «غدیر» محمدکاظم کاظمی، سرودۀ سال ۱۳۷۶ در قالب مثنوی.