ستارۀ احمد

امشب مگر چه ولوله‌ در آسمان شده است؟ این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است این گنبد سیاه، جواهرنشان شده است