تکریم بزرگان دین در متن

سؤال مهم. چه هنگامی نوشتن علیه‌السلام، صلی الله علیه و آله وسلم و نظایر این تعبیرها ضرورت دارد؟ پیش از