قند پارسی / قلب مادر

برنامهٔ رادیویی قند پارسی. شعر «ایوان مداین» خاقانی. تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات.