برون زین گنبد دربسته‌

شاخصه‌های فکری شعر اقبال لاهوری‌ برون زین گنبد دربسته پیدا کرده‌ام راهی‌ که از اندیشه برتر می‌پرد آه سحرگاهی‌ …