در این قسمت ایجاد جدول در این‌دیزاین، انتقال جدول از ورد، تنظیمات کلی جدول، تنظیمات خانه‌های جدول، استایل‌های متنی در جدول، تبدیل متن جدول به متن ساده و برعکس، تصویر در جدول، ادغام و تفکیک و حذف و اضافه و جابه‌جایی خانه‌های جدول بیان شده است.