مباحث این قسمت

مفهوم نمایه

شیوۀ وارد کردن اطلاعات

ویرایش نمایه

ناسازگاری‌های زبان عربی و فارسی

نمایۀ چندسطحی

نمایۀ چندقسمتی

مدت این فیلم: ۴۲ دقیقه

قیمت این فیلم: ۳۰ هزار تومان

مفهوم نمایه، شیوۀ وارد کردن اطلاعات، ویرایش نمایه، ناسازگاری‌های زبان عربی و فارسی، نمایۀ چندسطحی، نمایۀ چندقسمتی