با دوستانمان دوستی کنیم

گفتگو با خبرگزاری فارس دربارۀ ماجرای ستایش قریشی فارس: در قضیه ستایش به نظر می‌رسد که برخی گروه‌های معاند، ایران

ادارۀ اتباع و رویکردی نوین

در حاشیۀ «نخستین نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های هنری و علمی دانش‌آموزان اتباع خارجی در مدارس و خدمات جمهوری اسلامی ایران»