محیط کار مناسب در بهره‌وری بهتر از برنامه بسیار نقش دارد. در این قسمت مدیریت پنل‌ها و منوها. تنظیمات پیش‌گزیدۀ این‌دیزاین.  تنظیمات کیفیت نمایش. مسئلۀ راست به چپ. ذخیره کردن محیط کار بیان شده است.