جعبه‌های متن در صفحه‌آرایی کتاب. قطع و وصل جعبه‌ها در جای‌های مختلف کتاب، کوتاه کردن جعبه‌های متن، جعبه‌های متن برای صفحات اول و آخر کتاب. جعبه متن فهرست و نمایه، جعبه‌های متن در مجله.