کارهای گرافیکی با جعبه‌های متن. رنگ زمینه، خط دور و شکل گوشه‌های جعبه‌ها. شکل‌دادن به جعبه‌ها. شکستن متن، استایل‌های جعبه‌ها، لنگرکردن جعبه‌ها.