ایجاد جعبه‌های متن و ارتباط آن‌ها با یکدیگر. ارتباط جعبه‌ها و حاشیه‌ها، اتصال جعبه‌ها، حذف و اضافهٔ جعبه‌ها