معرفی استاد محمدحسین سرآهنگ

بی تکلّف همه مدهوش شود در محفل‌ چون سرآهنگ شود نغمه‌سرای بیدل‌ زنده‌یاد استاد محمدحسین سرآهنگ (۱۳۰۲ ـ ۱۳۶۱ ش‌)