قند پارسی، برنامهٔ ادبی رادیو دری
شعرهایی از خاقانی و ناصرخسرو دربارهٔ کعبه و حج
تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات
نویسنده: محمدکاظم کاظمی

تاریخ اجرا: مرداد ۱۳۹۹