برنامهٔ رادیویی «قند پارسی» پخش شده از رادیو دری

دو برنامه، ویژهٔ نیایش‌واره‌های سلمان هراتی

تهیه‌کننده و گوینده: زینب بیات

نویسنده: محمدکاظم کاظمی

پخش‌شده در خرداد و تیر ۱۳۹۹