هزینۀ دانلود ۲۱ قسمت به صورت مجزا، ۳۰۰ هزار تومان است. ولی برای سهولت کارِ کسانی که متقاضی دورۀ کامل این مجموعه هستند، امکان دانلود مجموعۀ ۲۱ قسمت با تخفیف سی درصد فراهم شده است.

IRT 2,100,000 – خرید