آموزش صفحه‌آرایی با این‌دیزاین

Page 2 of 3 1 2 3
تردید

تردید

شعری از کتاب "پیاده آمده بودم": بر بستر تردید، فرومانده‌ترینم‌ ٫ دیری است که من سنگ‌ترین...