امروز با بیدل، اسیر الفت

گرفتار دو عالم رنگم از بی‌رحمی نازت اسیر الفت خود کن، اگر می‌خواهی آزادم «رنگ»‌ در اینجا یعنی تعلقات و