شاعری جامع و متعادل

سیری در شعر قیصر امین‌پور تمهید ـ این کتاب را می‌بری و تا هفته‌ی بعد حتماً می‌خوانی و بر می‌گردانی‌.