برون زین گنبد دربسته‌

شاخصه‌های فکری شعر اقبال لاهوری‌ برون زین گنبد دربسته پیدا کرده‌ام راهی‌ که از اندیشه برتر می‌پرد آه سحرگاهی‌ …

شاعری جامع و متعادل

سیری در شعر قیصر امین‌پور تمهید ـ این کتاب را می‌بری و تا هفته‌ی بعد حتماً می‌خوانی و بر می‌گردانی‌.