این فیلم نیز به دیگر مباحث تکمیلی دربارۀ تایپ و آماده‌سازی متن در ورد اختصاص دارد: درج ممیز برای اعداد اعشاری: درج پاورقی، تایپ و چیدن شعر، تورفتگی‌ها و فاصله‌های افقی، وسط‌چین و چپ‌چین‌ ساختن مطالب، فاصله‌های عمودی در متن، شکستن متن در اواسط صفحه.

مدت: ۲۳ دقیقه