در این فیلم مباحث تکمیلی دربارۀ تایپ و آماده‌سازی متن در ورد که قبلاً در سه قسمت ارائه نشده بود، بیان می‌شود: متن‌های دوزبانه، درج نویسه‌های غیرفارسی، آشنایی با صفحه‌کلید استاندارد ایرانیان، نکاتی دربارۀ نویسۀ «ی کوچک»، نکاتی دربارۀ خط تیره، عنوان‌ها و لیست‌های شماره‌دار.

مدت: ۳۲ دقیقه