آشنایی با مفهوم ارجاع متقابل. شیوهٔ درج ارجاع. انواع ارجاع متقابل. ویرایش قالب ارجاع. ارجاع به فایل دیگر. مزایای ارجاع متقابل